• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته مهارت های هفتگانه ICDL

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه کارمندان و متقاضیان استخدام مخابرات)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه کارمندان و متقاضیان استخدام مخابرات)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام تامین اجتماعی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام تامین اجتماعی)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه کارمندان محترم اداره میراث فرهنگی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه کارمندان محترم اداره میراث فرهنگی)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1000000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام در کلیه سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت نيرو)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت نيرو)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال کشور )

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شركت سهامي بيمه ايران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شركت سهامي بيمه ايران)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور عشاير ايران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور عشاير ايران)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شركت سهامي مديريت منابع آب ايران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان دامپزشکی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان دامپزشکی)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت جهاد کشاورزی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت جهاد کشاورزی)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(مادر تخصصي))

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان هواشناسی کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان هواشناسی کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی بهره وری ایران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی بهره وری ایران)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان نقشه برداری کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان نقشه برداری کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور اراضی کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور اراضی کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام فرهنگ و ارشاد اسلامی)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه دانشجویان

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه دانشجویان

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 10000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 770000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 770000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL پیشرفته (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

ICDL پیشرفته (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 72 ساعت
هزینه دوره: 5500000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1520000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 1520000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

ICDL مقدماتی (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 58 ساعت
هزینه دوره: 5000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1250000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 1250000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه ضمن خدمات و بدو خدمت کارکنان دولت)

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه ضمن خدمات و بدو خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 10000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2800000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 2800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه فرهنگیان و متقاضیان استخدام آموزش و پرورش)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه فرهنگیان و متقاضیان استخدام آموزش و پرورش)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه کارمندان ادارات نفت و گاز و پتروشیمی

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه کارمندان ادارات نفت و گاز و پتروشیمی

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1400000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL پیشرفته

ICDL پیشرفته

مدت زمان : 72 ساعت
هزینه دوره: 5500000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی

ICDL مقدماتی

مدت زمان : 58 ساعت
هزینه دوره: 5000000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام